Hoofdstuk 1 Sociaal Domein
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 1 Sociaal Domein

Sociale solidariteit voor iedereen!         

A. Armoede

B. Cultuur, Sport en Toerisme

C. Leefbaarheid

 

A. Armoede

Iedereen zonder zorgen!

1.1 In onze gemeente moet er meer aandacht komen voor mensen die in armoede leven. Het aantal huishoudens dat in armoede leeft moet zo snel mogelijk terug worden gebracht. 

Dit willen wij onder andere bereiken door laagdrempelige hulpverlening in alle kernen, het versimpelen van de gebruikte taal in overheidsdocumenten, betere beschikbaarheid van tolken en informatie in vreemde talen, een informatieboekje over waar hulp gevraagd kan worden (zie 1.2), het promoten van BWI  (Brede Welzijns Instelling Woensdrecht) acties om naar elkaar om te kijken.

1.2 Zetten in op meer aandacht voor het tegengaan van stille armoede, maken het onderwerp bespreekbaar en zorgen dat inwoners makkelijker terecht kunnen bij hulpinstanties/gemeente. Bijvoorbeeld door middel van een toevoeging in de gemeentegids en op de website, met daarin alle wegen naar hulpinstanties op meerdere gebieden. Dit wordt bij ieder huishouden bezorgd.

1.3 Mensen, die vanuit een uitkering (deels) aan het werk zijn, gaan er financieel op vooruit en krijgen recht op begeleiding, inclusief financiële coaching. Werk moet lonen en zover wij daarin kunnen helpen doen wij dit.

1.4 Zaken die armoede vergroten zoals bijvoorbeeld: laaggeletterdheid, het door de overheid vergroten van schulden en/of onduidelijke informatievoorziening over gemeentelijke hulp, moeten door de gemeente onderzocht worden op verbeteringen. Om zo armoede aan de voorkant te vermijden.

1.5 Vanaf 2023 moet de gemeente Woensdrecht de taak van Bergen op Zoom overnemen voor het opvangen van onze eigen daklozen (door de overheid besloten). Wij zetten in op goede voorzieningen met voldoende doorstroom, zodat mensen op weg geholpen worden naar een mogelijk zelfstandig bestaan en een eigen woonruimte. Uw mening telt!

1.6 Wij willen subsidies voor sport en cultuur vooral voor leden in armoede. Iedereen (van jong tot oud) kan deelnemen aan sport en cultuur in de gemeente. Als er geen geschikte kleding/attributen aangeschaft kunnen worden, helpt de gemeente met het aanschaffen hiervan.

1.7  Er is vanaf medio januari 2022 een PvdA-inloopspreekuur buiten het gemeentehuis in de wisselende Multi Functionele Centrums van onze kernen. Om hiermee inzichtelijk te krijgen en hulp te bieden bij problemen die er spelen in de gemeente Woensdrecht. En waar nodig helpen wij mensen door het woud van regels en instanties heen. De gemeente werkt mee en niet tegen.

B. Cultuur, Sport en Toerisme

Iedereen in ontwikkeling!

1.9 We maken werk van sport als verbinder. We zetten ons in voor het sociaal houden van onze gemeente. We faciliteren maatschappelijk relevante evenementen. Voor zowel sport als cultuur geldt dat iedere inwoner mee zou kunnen doen, desnoods via de gemeente. 

1.10 Onze gemeente stopt met bezuinigen op bibliotheken, wijkcentra en culturele voorzieningen.  In plaats hiervan zouden deze locaties meer moeten gaan dienen als ontmoetingsplek voor alle groepen van onze dorpskernen en buurtschappen.

1.11 Er moet een lijst van monumentale panden komen zodat hier een duidelijk overzicht van is en er passend beleid op gemaakt kan worden.

1.12 We zetten in op het behouden van erfgoed en kenmerkende historische gebouwen in onze gemeente. Monumentale panden dienen zorgvuldig, maar nuttig gebruikt en behandeld te worden. Door bijvoorbeeld evenementen/beurzen, huisvesting of winkels in de panden te laten organiseren. Wij willen hiermee actief met de eigenaren op zoek gaan naar een geschikte bestemming.

1.13 Wij streven ernaar, dat ieder kind leert zwemmen in onze gemeente. Als de ouders dit financieel niet kunnen regelen, dan lost de gemeente dit op. Met het doel op z’n minst, dat alle kinderen in 2026 een A-diploma te hebben in onze gemeente. 

1.14 We streven naar toegankelijk muziek- en kunstonderwijs in de regio door samenwerking met omliggende gemeenten bij projecten en commerciële partijen. 

1.15 De PvdA pleit ervoor om samen met andere Brabantse Wal gemeenten het gebied verder te promoten. Ook kan de gemeente verder meewerken aan de ontwikkeling van de verblijfsrecreatie en de aanleg van voet- en fietspaden.

1.16 Verder willen wij onze natuur inzetten voor educatieve doeleinden, door het realiseren van een educatief centrum. Waarbij wij toeristen en scholieren willen wijzen op hoe mooi en bijzonder onze natuur is, maar vooral ook hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan. 

1.17 In onze natuurgebieden kan heerlijk gecreëerd worden. Wij willen dit behouden en gaan verder aan tafel met de partijen om het voor iedereen zo mooi en veilig mogelijk te maken.

1.18 Woensdrecht is een wielergemeente – en daar zijn wij  trots op met prachtige mountainbikeroutes, het veldrijden en wielerwedstrijden. Dit kan soms tot overlast leiden. Wij willen de prachtige evenementen kunnen behouden maar in gesprek blijven met de omgeving en ondernemers om iedereen plezier te laten beleven.

C. Leefbaarheid

Iedereen mag zichzelf zijn en zich thuis voelen in de eigen buurt!

1.19 De voorzieningen in de kernen zoals winkels, basisscholen, MFC’s (Multifunctionele Centra) en sportaccommodaties moeten behouden blijven en iedereen kan in samenspraak met de gemeente activiteiten organiseren.

1.20 Wij gaan voor minder eenzaamheid bij jong en oud in de gemeente. Het stimuleren van activiteiten door de gemeente en verenigingen in de kernen. Dit door middel van (in)direct contact met de (zorg)instellingen. Signalen van vereenzaming worden zo snel mogelijke opgepakt door iedereen. Door meer bekendheid te geven aan activiteiten, die plaatsvinden in de gemeente.
Zie evenementenkalender op de website Gemeente Woensdrecht

1.21 Wij staan voor zo veel mogelijk groen in de wijken en kernen. Zo willen wij ons hard maken in het groenbeleid (Groene Agenda 2021-2025) om voor elke gekapte boom, minimaal één boom terug te plaatsen in de gemeente Woensdrecht. Daarnaast hebben wij de ambitie een boom minimaal twintig jaar te laten staan.

1.22 Wij stimuleren en organiseren initiatieven om zwerfafval op te ruimen. Waarbij wij afspraken willen maken met de gemeente en Saver om dit afval gratis weg te kunnen brengen.

1.23 We sluiten ons aan als regenbooggemeente bij het ministerie van Onderwijs. We zetten in op een gemeentelijke nota LHBTIQ-beleid met structurele ambtelijke ondersteuning (www.movisie.nl).

1.24 Wij willen ruimte in fietsenstallingen in de kernen met elektrische oplaadpunten en genoeg ruimte voor fietsen met manden, rekjes en fietstassen.

1.25 Wij willen voor vrijwilligers hun vrijwilligersetentje georganiseerd door de BWI (Brede Welzijns Instelling) behouden. Ook voor de geregistreerde mantelzorgers behouden we minimaal de cadeaubon en bedankdag als mantelzorgcompliment. Wij zetten ons in om deze groepen waar we trots op zijn en aandacht te blijven geven.

1.26 Wij gaan voor beter openbaar vervoer voorzieningen in de gemeente. Waardoor de gemeente beter bereikbaar en aantrekkelijker wordt voor iedereen om te wonen en te recreëren. Daarnaast voorzien wij hiermee in de mobiliteit van bewoners zonder auto(rijbewijs).

1.27 Arbeidsmigranten moeten vaak tegen enorme huren en in erbarmelijke omstandigheden leven, terwijl werkgevers en uitzendbureaus enorme winsten opstrijken. In onze gemeente zorgen we ervoor dat dit misbruik stopt. De gemeente maakt met werkgevers en uitzendbureaus afspraken over fatsoenlijke huisvesting en menswaardige omstandigheden. Waar nodig stuurt de gemeente Woensdrecht op handhaving en het bestraffen van malafide verhuurders. 

1.28 We zetten alles op alles om te voorkomen, dat we (mede door corona) een verloren generatie creëren. Jongeren werken of zitten in de schoolbanken. Waar nodig biedt de gemeente ondersteuning als dit om welke reden dan ook, toch niet lukt. Voor iedereen kansen creëren.

1.29 De gemeenteraad maakt beleid middels de woonvisie op het gebied van ruimtelijke ordening. Wij willen dat bij nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk met betrokken partijen ingezet wordt tot een gedragen plan. Ondanks dat er gebouwd moet worden, mag dit niet ten koste gaan van alles.

  

De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

 

Iedereen telt mee in Woensdrecht!

Terug naar onze plannen overzicht

Verder naar ons plan over wonen

Deel dit