Zorgen om de komst van mestfabrieken in het buitengebied

Zorgen om komst mestfabrieken

 

PvdA maakt zich grote zorgen: grootschalige mestfabrieken in West-Brabant dreigen

De afgelopen weken steekt een zorgelijk signaal steeds weer de kop op: Gedeputeerde Staten Noord-Brabant is op zoek naar locaties voor grootschalige mestverwerking in West-Brabant. De gevolgen voor de natuur en leefomgeving zijn makkelijk in te schatten: groen verdwijnt, stikstof neemt toe, en geuroverlast voor onze inwoners bereikt een hoogtepunt. Deze mestfabrieken zijn simpelweg slecht voor de gezondheid van mensen. 

De fractievoorzitter van de PvdA Woensdrecht (Wendy de Koning-Bogers) zit in de oppositie in de gemeenteraad én in het algemeen bestuur van de Waterschap Brabantse Delta. Zij is daarom in gesprek gegaan met een aantal eigenaren van boerenbedrijven om te horen of zij in de gemeente Woensdrecht problemen ervaren met een mestoverschot. 

De kleinere agrarische ondernemingen gaven aan dat zij  geen mestproblematiek met hun veestapel hebben, omdat zij hun mest kunnen verwerken op eigen terrein. Een aantal veehouderijbedrijven kunnen hun stalmest in de regio kwijt. Na deze gesprekken met de lokale ondernemer lijkt er op het eerste oog in de regio geen sprake te zijn van mestoverschot. Een mestfabriek is dan ook geen regionale oplossing op de Brabantse Wal!

Wel zien we kansen voor natuurinclusieve landbouw in de gemeente Woensdrecht, voor de boeren die met hun gewassen de biodiversiteit en natuur actief willen versterken. 

De PvdA hoopt van harte dat de provincie tot inkeer komt, en zich houdt aan eerder gestelde kaders die mestverwerking alleen op bedrijventerreinen toestaan, waarbij grootschalige mestverwerking sowieso uit den boze is. Wat de PvdA betreft is er überhaupt geen behoefte aan meer mestfabrieken, die slechts noodzakelijk zijn bij zaken als grootschalige veeteelt. Daar is de PvdA sterk op tegen: winst voor enkelen, overlast voor velen. 

In februari 2021 zal de provincie een zogeheten plan MER MEST publiceren. Dit is een ruimtelijke milieubeoordeling van potentiële gebieden aangaande de geschiktheid voor centrale mestbewerking. Wij gaan ervan uit dat het college van B&W in Woensdrecht met hun collega’s in West-Brabant (in gezamenlijkheid) richting de provincie in stelling komen tegen grootschalige mestverwerking in onze regio: nu en in de toekomst.


Namens:
PvdA Woensdrecht, Wendy de Koning-Bogers (fractievoorzitter)
PvdA Steenbergen, Nadir Baali (fractievoorzitter)
PvdA Bergen op Zoom, Joey van Aken (fractievoorzitter)
PvdA Roosendaal, Michael Yap (fractievoorzitter)

Zie bijlage 1: ingediende vragen voor de Opinieraad Ruimte d.d. 26 januari 2021 Agendapunt 7 

Bijlage 1: Opinieraad Ruimte d.d. 26 januari 2021 Agendapunt 7 ‘Benegora Leefmilieu brief d.d. 1 december 2020 Mestbewerkingslokaties en oproep bescherming Brabantse Wal’. 

 

De volgende vragen worden aan de wethouder tijdens de opinieraad Ruimte van 26/1 gesteld:

7.1 Hoeveel veehouderijen zijn er in de gemeente Woensdrecht?

7.2 Hoeveel van deze veehouderijen zijn megastallen?

7.3 Kunt u uitleggen waarom Woensdrecht zo rood gekleurd is op de overzichtskaart aanvullende onderzoekslocaties plan MER mestfabrieklocaties-dec2020?

7.4 Hanteert de gemeente Woensdrecht de potdichtprincipe, waarover in bijlage 1 ‘Analyse G.Verstegen’ wordt gesproken?

7.5 Is de gemeente Woensdrecht benaderd door GS om locaties aan te geven voor mestfabrieken?

7.6 Wat vindt u van de 4 mogelijke locaties in de gemeente Woensdrechts?

7.7  Is de gemeente Woensdrecht bereid om mestfabrieken te weren, zowel op bedrijventerrein als in de buitengebieden?

7.8 Wat vindt de wethouder van de gezamenlijke oproep van de natuur- en milieuverenigingen om de inwoners van Woensdrecht en de Brabantse Wal te behoeden van grootschalige mestbewerking?

7.9  Is de wethouder bereid om gehoor te geven aan de gezamenlijke oproep van de natuur- en milieuverenigingen om  GS te laten weten, dat gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan de belangen van de dierenindustrie?