Natura 2000 & Wonen

Het Natura 2000-gebied Brabantse Wal ligt in de provincie Noord-Brabant in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal. Het gebied is ruim 4.790 hectare groot.
De Brabantse Wal is op 7 mei 2013 door de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken aangewezen als Natura 2000-gebied. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het beheerplan Brabantse Wal. De totstandkoming van het plan heeft plaatsgevonden in overleg met de betrokken gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie), particuliere eigenaren en belangengroepen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het beheerplan vastgesteld. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is het aanwijzingsbesluit Brabantse Wal in oktober 2014 zodanig gewijzigd dat het
gebied ‘Jagersrust’ aan weerszijden van de Putse Weg aan het Habitatrichtlijngebied is toegevoegd.

PvdA Woensdrecht heeft met name gezien de ontwikkelingen, waarbij mogelijk sprake is van afbraak van het voormalige gemeentehuis, Dorpsstraat 16 te Ossendrecht, o.a. vragen gesteld of de Provincie Noord-Brabant de Gemeente Woensdrecht op de hoogte brengt van een aanvraag voor een natuurbeschermingsvergunning in het werkgebied van de Gemeente Woensdrecht (Kennisgeving Wet Natuurbescherming).

De kernvraag is natuurlijk of de Gemeente Woensdrecht op de hoogte is dat de aanvraag tot de Natuurbeschermingsvergunning is geweigerd. De aangevraagde activiteit kan significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000- gebied ‘Brabantse Wal’ & voor cultureel historisch erfgoed. PvdA Woensdrecht heeft op 17 december 2020 schriftelijke vragen PvdA ex art. 34 RvO Procedurele vragen omtrent woningbouw ingediend. Hierop zijn antwoorden geformuleerd, deze zijn hieronder te lezen. In de Opinieraad Ruimte van 26 januari agendapunt 8.E.1 worden deze schriftelijke vragen & antwoorden ter kennisgeving aangenomen.

Zie hieronder de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen, :

Fractie PvdA Woensdrecht

Uw kenmerk –

Zaaknummer Z20.05093

Onderwerp Reactie schriftelijke vragen

Datum 12 januari 2021

Bijlagen –

Geachte leden van de fractie PvdA Woensdrecht,

Op 18 december 2020 ontving ons college de schriftelijke vragen die u stelde op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Woensdrecht. Met deze brief ontvangt u onze reactie op uw vragen.

Ons college vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van dit schrijven aanvullende vragen hebt, dan vernemen wij die graag.

Vragen over het beheersplan Brabantse Wal
De provincie heeft een beheerplan opgesteld (april 2018) voor de Brabantse Wal voor verbetering van de leefomgeving van zeldzame dier- en plantensoorten in de komende 6 jaar. Hierin staat ook welke herstel- en beheersmaatregelen daarvoor nodig zijn. Ook leest u in het plan voor welke activiteiten een Natuurbeschermingsvergunning nodig is en welke voorwaarden voor andere activiteiten gelden.

 1. Brengt de Provincie Noord-Brabant de Gemeente Woensdrecht op de hoogte van een aanvraag voor een natuurbeschermingsvergunning in het werkgebied van de Gemeente Woensdrecht (Kennisgeving Wet Natuurbescherming) die ter ontwerpbesluit ter inzage ligt?
  Nee. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert werkzaamheden uit voor de Provincie, waaronder aanvragen Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze brengt de gemeente Woensdrecht op de hoogte bij ontwerp- en definitieve besluiten Wnb. Daarnaast zijn ontwerp- en definitieve besluiten te raadplegen op www.brabant.nl.
 1. Krijgt de Gemeente Woensdrecht inzicht in het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken voor een aanvraag voor een vergunning bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het werkgebied van de Gemeente Woensdrecht?
  Ja, de ODBN brengt de gemeente Woensdrecht op de hoogte bij ontwerpbesluiten. Daarnaast zijn ontwerp- en definitieve besluiten te raadplegen op www.brabant.nl. Eventuele bijbehorende stukken zijn digitaal op te vragen.
 1. Hoe gaat de Gemeente Woensdrecht om met aanvragen voor een natuurbeschermingsvergunning in de Gemeente Woensdrecht?
  Aanvragen worden gedaan bij Gedeputeerde Staten (GS): het bevoegde gezag voor het verlenen van natuurbeschermingswetvergunningen.
 1. Is een natuurbeschermingsvergunning nodig voor het kunnen indienen van een sloop- of bouwvergunning bij de Gemeente Woensdrecht?
  Afhankelijk van de aard van de sloopmelding of aanvraag om omgevingsvergunning kan een natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk zijn. Die kan dan worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten.
 1. Natuurbeschermingsvergunningen worden verleend of geweigerd.
  Wordt de
  Gemeente Woensdrecht op de hoogte gebracht van de besluitvorming rond natuurbeschermingsvergunningen?
  De gemeente wordt daar door aanvrager van op de hoogte gesteld. Indien sprake is van aanhaken van de Natuurbeschermingswet bij de Wabo, dan wordt gemeente van verlening of weigering op de hoogte gesteld door de provincie.
 1. Is de Gemeente Woensdrecht op de hoogte van de natuurbeschermingsaanvraag tot vergunning waarin gesproken wordt over de sloop van het complete pand aan de Dorpsstraat 16 te Ossendrecht?
  In de aanvraag voor de NB-wet vergunning wordt gesproken over sloop van de bestaande opstallen, let wel dit is alleen voor de Wnb waarover GS beslist en niet voor de gemeente.In de Opinieraad Ruimte van 1 december jongstleden zijn de volgende vragen gesteld omtrent de natuurbeschermingsvergunning. ‘Waarom is er vergunning aangevraagd bij de Provincie?‘ en ‘Kan de portefeuillehouder ons informeren of er concrete aanvraag is ingediend waarbij mogelijk sprake is van afbraak van het voormalige gemeentehuis, Dorpsstraat 16 te Ossendrecht? Indien ja bij de gemeente Woensdrecht, provincie of bij beiden?’ De portefeuillehouder geeft aan dat er geen bouwplannen zijn ingediend en dat er ook geen sloopvergunning is aangevraagd.
 2. Bedoelt de portefeuillehouder, dat er bij de Gemeente Woensdrecht geen bouwplannen zijn ingediend en ook geen sloopvergunning is aangevraagd?
  Er zijn geen bouwplannen en/of aanvraag sloopvergunning ingediend bij de gemeente.
 1. Is de Gemeente Woensdrecht op de hoogte dat de aanvraag tot de Natuurbeschermingsvergunning is geweigerd? Hierbij een link waarin op pagina 8 de volgende conclusie is weggeschreven: Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000- gebied ‘Brabantse Wal’. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te weigeren.
  Zie antwoord op vragen 1 en 2
 1. Hoe verklaart de wethouder, dat er voor de locatie Dorpsstraat 16 te Ossendrecht een plan voor stikstof is ingediend en deze is toegekend?
  Het is aan de ontwikkelaar om zorg te dragen voor een NB-wetvergunning indien er sprake is van stikstofdepositie. Uit de ontwerpbeschikking en bijlagen blijkt dat er stikstofdepositie plaatsvindt door de ontwikkeling.https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-enontheffingen/vergunning-detail?id=836c4797-8662-4bc7-872c-a9d95eb6c412

Vragen over aanvraag gemeentelijk monument
De huidige erfgoedverordening is in 2018 vastgesteld en dus van kracht. Burgemeester en wethouders vragen advies aan de monumentencommissie bij een verzoek tot gemeentelijke monument. De portefeuillehouder gaf aan, dat er een verzoek is binnengekomen.

 1. Wanneer is dit verzoek binnengekomen voor de Dorpsstraat 16 te Ossendrecht?
  Het verzoek is op 24 november 2020 per e-mail binnengekomen.
 1. Wie heeft dit verzoek ingediend?
  Het verzoek is ingediend door twee instellingen die zich richten op behoud van cultureel erfgoed in (onder andere) de gemeente Woensdrecht.
 1. Heeft de indiener al een ontvangstbevestiging ontvangen?
  De indieners hebben ambtelijk een ontvangstbevestiging ontvangen van de gemeente.
 1. Is de indiener al op de hoogte, dat er advies gevraagd is bij een erfgoedcommissie?
  Er is nog geen advies aangevraagd bij de erfgoedcommissie voor deze aanvraag voor gemeentelijke monument.
 1. Wanneer wordt de aanvraag tot gemeentelijk monument en het advies van de erfgoedcommissie voorgelegd aan de raad?
  Het college kan op grond van de erfgoedverordening beslissen over de aanwijzing van een gemeentelijk monument. De raad wordt daarna op de hoogte gesteld van de beslissing.
 1. Is het advies van de erfgoedcommissie onafhankelijk en bindend?
  Het advies van de erfgoedcommissie is onafhankelijk en niet bindend.
 1. Kunt u nadere uitleg geven over Artikel 14 Omgevingsvergunning gemeentelijk monument 1.a. en 1.b?
  Artikel 14 van de gemeentelijke erfgoedverordening legt uit onder lid 1.a.:
  Het is verboden zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een gemeentelijk monument te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen.
  Onder lid 1.b. legt de verordening uit dat het zonder omgevingsvergunning verboden is een gemeentelijk monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

  Bouwvergunningen en bestemmingsplannen
  Beeldbepalende gebouwen kunnen door de Burgemeester en wethouders in het belang van cultureel erfgoed of archeologisch monument aangewezen worden als voorlopig gemeentelijk monument. De gemeenteraad kan, op voorstel van burgemeester en wethouders, stads- en dorpsgezichten aanwijzen als beschermd gemeentelijk stads- of dorpsgezicht. (artikel 18 erfgoedverordening)
  De portefeuillehouder gaf aan kennis genomen te hebben van het raadsbesluit van de voormalige gemeente Ossendrecht rond 1996.

 1. Kan de raad ook een verzoek indienen bij Burgemeester en wethouders voor beeldbepalende gebouwen of dorpsgezichten aan te wijzen?
  Ja, dat kan op grond van de erfgoedverordening.
 1. Worden alle bestemmingsplannen en bouwvergunningen getoetst of er beeldbepalende gebouwen of dorpsgezichten in het gedrang komen?
  In de toelichting op een bestemmingsplan en in de onderbouwing van een omgevingsvergunning dient ook cultuurhistorie beschouwd te worden, bijvoorbeeld beeldbepalende gebouwen of dorpsgezichten.
 1. Ook voor nog niet benoemde beeldbepalende bouwen of dorpsgezichten?
  In principe zijn enkel formeel beschermde gebouwen of dorpsgezichten kader gevend.
 1. Kunt u uitleggen wat een omgevingsvergunning is met een verklaring van geen bedenking?
  Voor sommige aanvragen om omgevingsvergunning is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. In principe dient elke omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure geldt, te worden voorzien van een verklaring van geen bedenkingen. De Woensdrechtse gemeenteraad heeft met haar besluit van 1 november 2015 hierop een aantal uitzonderingen vastgesteld, waardoor voor die uitzonderingen expliciet geen verklaring door de gemeenteraad hoeft te worden afgegeven.
 1. De toezegging om de gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente Woensdrecht zichtbaar te maken op de gemeentelijke website heeft op de actielijst nog geen datum. Wanneer gaat genoemde toezegging uitgevoerd worden?
  De lijst wordt per ommegaande gepubliceerd op de gemeentelijke website. Vertrouwende u door middel van onze reactie voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders,

A.P.E. Baart MBA           Drs. J.J.C. Adriaansen

Secretaris                          Burgemeester