BeschouwingenJaarstukken2020+Perspectievennota2021-2025

Geacht college en mederaadsleden,

Allereerst wil de PvdA Woensdrecht de complimenten maken richting de medewerkers, die de Jaarstukken 2020 en de perspectievennota 2021-2025 uitgewerkt hebben tot een leesbaar document. De gemeente Woensdrecht wordt bestuurd door de partijen ABZ, CDA en VVD, deze 3 partijen hebben samen het Coalitieakkoord ‘Samen door!ondertekend. PvdA vindt het nog steeds jammer, dat deze partijen geen enkele poging hebben ondernomen om een raadsbreed akkoord te bereiken. De hoofdlijnen van dit coalitieakkoord  geeft alleen richting aan onderwerpen, die voor de coalitie belangrijk zijn.

Vorig jaar heeft de PvdA gepleit om toekomstige keuzes te meten aan de Wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen, namelijk de 17 Gobal Goals van de Verenigde Naties. De coalitie zag de meerwaarde niet om aan te sluiten als groene gemeente op de Brabantse Wal  bij de Campagne ‘Gemeenten 4 Global Goals’ via de Vereniging van de Nationale Gemeenten. Echt een gemiste kans. De campagne loopt nog steeds en we kunnen nog aansluiten. Nu juist door de COVID-19 crisis beseft de PvdA dat de verantwoordelijkheid van de gemeente Woensdrecht voor ‘lokaal’ en voor ‘nu’ niet los te zien is van verantwoordelijkheid voor ‘ver weg’ en ‘later’. De gemeente Woensdrecht is onderdeel van de wereldgemeenschap en samen kom je verder dan alleen.

Maar de coalitie gaat liever alleen verder dan met alle partijen die actief zijn in de gemeenteraad. Samenwerken moet je durven en daar is lef voor. Het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie en een kwalitatief en participatief bestuur is voor op onderdelen van de coalitie een te grote stap. Het samenwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties gecombineerd met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere betrokken is toch niet nodig. Stel je voor, dat door samenwerken toch blijkt dat er andere behoeften zijn dan gedacht. Participatie. Hoe ga je als college hiermee om?

  1. Hoe flexibel is het college van Woensdrecht op het gebied van participatie? Graag uw uitleg! 

De PvdA heeft een aantal vragen ingediend n.a.v. de jaarstukken 2020 en de perspectievennota. Deze antwoorden zijn dinsdagavond 22 juni beschikbaar gesteld voor de fracties. De PvdA heeft een aantal vervolgvragen ingediend op 23 juni 12.30, omdat een aantal beantwoordingen niet duidelijk waren. Afgelopen donderdag in de opinieraad bestuur heeft de PvdA,  deze vragen nogmaals mondeling gevraagd. Helaas nog geen antwoorden mogen ontvangen. Van de fracties wordt verwacht de beschouwingen voor de 1e termijn op deze stukken maandag 28 juni in te leveren. Dit tijdspad is een onhaalbare tijdsplanning, omdat de antwoorden nog niet ontvangen zijn. Het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en tijdgebonden wordt op dit gebied totaal aan voorbij gegaan. 

Voor Sociaal Domein, Ruimte, Leefomgeving, Economie & Bestuurskracht zijn door gevolgen van de Coronapandemie tal van projecten wel of niet opgestart. 

     2. Hoe is de status van de voorgenomen projecten? graag toelichting in één overzicht

    3. Welke zijn gestart en afgerond? 

    4. Wanneer zijn de opgelopen achterstanden mogelijk weggewerkt? 

    5. Hoeveel geld is hier nog voor gereserveerd? 

    6. Worden er financiële tekorten op projecten verwacht, door het vooruitschuiven van projecten?

PvdA wil graag inzicht in dit soort vragen en dat is niet gek, de kwartaalrapportages laten zien hoe het financieel met de gemeente Woensdrecht gaat. Maar of de gemaakte doelstellingen voor de uitvoering daardoor gehaald worden is niet inzichtelijk gemaakt. 

 

    7.  Hoe kan de gemeente Woensdrecht hier in de toekomst meer duidelijkheid aangeven?

 

Veel zaken staan nog onderdruk waar de gemeente Woensdrecht nog geen inzicht in kan geven. 

 

Voorzitter de onzekerheden:

– de kosten en tegemoetkomingen voor de corona crisis vanuit het rijk

– de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein

– de herijking van het gemeentefonds.

 

zullen  grote schommelingen in onze begroting te weeg kunnen brengen. 

De verdere beschouwingen voor de PvdA zijn dus nog niet aan te leveren en zal vervolgd worden in de 2e termijn.

Tot zover onze vragen en opmerkingen in 1e termijn

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Wendy de Koning-Bogers 

Fractievoorzitter PvdA Woensdrecht

 

Ruud Gaarkeuken
Raadslid PvdA Woensdrecht

 

Cees Jaspers
Burgerlid PvdA Woensdrecht

 

Patrick Heebing
Burgerlid PvdA Woensdrecht 

 

Tara van Honschoten

Burgerlid PvdA Woensdrecht