Hoofdstuk 8 Onderwijs
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 8 Onderwijs

Voor iedereen goed onderwijs! 

8.1 De gemeente zal er voor zorgen, dat in onze gemeente(kernen) voldoende schoolcapaciteit is vanaf peuter tot volwassen. Bij speciaal onderwijs in een andere gemeente blijft “schoolvervoer” worden ingezet.

8.2 Ieder kind verdient een eerlijke start. In onze gemeente maakt het niet uit waar je wieg staat, wie je ouders zijn en hoe breed hun portemonnee is. Voor de PvdA is dit het uitgangspunt. 

8.3 In ons beleid, maar ook in onze samenwerking met scholen en ouders, doen we er alles aan om de kansenongelijkheid te verkleinen en leerachterstanden in te halen. 

8.4 Ons ideaal voor ieder kind is aanbod van voldoende buitenschoolse activiteiten en brede talentontwikkeling te behouden en waar nodig te vergroten. 

8.5 Door naast onderwijs en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur te bieden, krijgen alle kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. 

8.6 We trekken in samenwerking met scholen, bibliotheken, To-Taalhuis en organisaties als Stichting Lezen en Schrijven alles uit de kast om laaggeletterdheid in en buiten de klas te bestrijden voor iedereen (van jong tot oud). Er heerst nog steeds een taboe en schaamte onder volwassenen. Hier willen wij aandacht voor vragen wat ten gunste komt van iedereen.

8.7 We vinden dat ieder kind mee moet kunnen doen. Daarom blijven we samenwerken in onze gemeente met stichting Leergeld en kan ieder kind aan binnen- en buitenschoolse activiteiten meedoen, opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen. 

8.8 Bijles hoort niet afhankelijk te zijn van je portemonnee. Dure bijlessen vergroten de ongelijkheid. Alle kinderen die extra onderwijs, huiswerkbegeleiding of coaching in studievaardigheden nodig hebben, moeten dat via de school of op andere manieren kunnen krijgen. 

8.9 We leggen in samenwerking met scholen, het sociale werkbedrijf, de groenvoorziening en/of een sociale onderneming groenblauwe schoolpleinen aan, zodat kinderen al op vroege leeftijd in aanraking met de natuur komen.

8.10 Iedere dorpskern behoudt een basisschool om de sociale verbondenheid te stimuleren.

8.11 Grensregio’s hebben te maken met concurrentie door het onderwijs in het buurland. Onderzoek om meer uitloop naar België te voorkomen, mogelijke oplossingen: kinderopvang en verlengde schooltijden kan hierop het antwoord zijn.

8.12 We vinden het belangrijk dat er voor ieder kind een plek is op de openbare school, ook voor hoogbegaafde kinderen en de kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben. Laat ze in hun omgeving opgroeien.

8.13  Het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs horen ook in onze plattelandsgemeente bereikbaar te blijven: dus in de buurt of met uitstekende ov-voorzieningen. Goed openbaar vervoer voorkomt schooluitval. 

8.14 We willen dat elk kind een startkwalificatie kan behalen. Zonder startkwalificatie is het vinden van een goede en zekere baan heel lastig. Om te voorkomen dat jongeren in onze gemeente zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan, werken we intensief samen met het voortgezet speciaal onderwijs (vso), de middelbare scholen en mbo-instellingen.

8.15 Juist voor leerlingen op het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs die vroeger in Wajong (een inkomensvoorziening voor jongeren die op relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden) terecht zouden komen, kan een individueel plan helpen om zekerheid te bieden. We maken dit plan voordat leerlingen 18 jaar worden. 

8.16 Er is in onze regio een schreeuwende behoefte aan technische vakmensen als loodgieters, elektriciens, lassers, vliegtuigtechnici etc. Daarom stimuleren we het vakonderwijs. Hiervoor blijven we samenwerken met het lokale en regionale bedrijfsleven o.a. Aviolanda.

8.17 Door onze gemeente worden traineeships op mbo-niveau aangeboden en niet alleen op hbo- en wo-niveau. We vinden het belangrijk dat ook mbo’ers bij onze gemeente de eerste stap in hun carrière kunnen zetten.

 

De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

 

 

 

Iedereen telt mee in Woensdrecht!

Terug naar onze plannen

Verder naar ons plan Politiek en Bestuur

Deel dit