Hoofdstuk 7 Zorg en Welzijn
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 7 Zorg en Welzijn

Voor iedereen genoeg tijd en zorg!

7.1 Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij belangrijk. We denken niet vanuit het stelsel, maar vanuit wat iemand nodig heeft.

7.2 Het budget mag nooit een belemmering zijn om de zorg te leveren die nodig is. De gemeente moet bij dit soort gevallen hulp bieden aan de inwoners, zodat iedereen van zorg gebruik kan maken.

7.3 De overheid kan niet alleen voor zorg en welzijn zorgen. Daarbij zijn andere partners nodig: het buurthuis, de school, de bibliotheek, de (sport)verenigingen. Partners waarmee je de sociale netwerken in de wijk/het dorp kan versterken. Wij gaan in gesprek met deze partijen om de bezorgdheid over inwoners snel aan te kunnen pakken.

7.4 Wij willen transparante zorg. Waarbij het geld ook daadwerkelijk terecht komt bij de zorgbehoevenden. Hiervoor gaan wij in gesprek met werkgevers, werknemers en afnemers over de omstandigheden en problemen die er spelen.

7.5 De 15 minuten norm voor de aanrijtijd van ambulances wordt te vaak overschreden. Om dit in de toekomst terug te dringen zetten we ons in voor de optimale spreiding en beschikbaarheid van de ambulancestandplaatsen.

7.6 We investeren meer in het ontlasten van de mantelzorger (respijtzorg), zodat familieleden en partners die zorgtaken hebben toch even op vakantie kunnen of even op adem kunnen komen. De financiering hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, zorgverzekeraar en het zorgkantoor. 

7.7 Om wonen en zorg te verbinden smeden we coalities met kernpartners zoals de woningcorporaties, de GGZ en andere hulpverlenende instellingen. We richten onze woonwijken/dorpen zo in dat er plekken zijn voor ontmoetingen met zorg op maat.

7.8 We bouwen meer woningen, waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel gebruik kunnen maken van gedeelde faciliteiten (bijvoorbeeld bij een verzorgingshuis), zoals een eetgelegenheid, fysiotherapiepraktijk of een gemeenschappelijke ruimte met activiteiten. 

7.9 In alle vormen van ondersteuning, toegang tot voorzieningen, regelingen en communicatie houden we rekening met laaggeletterden. 

7.10 Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. Voorkomen is altijd beter dan genezen. We willen zorgen voor gezondere en gelukkigere levens en zetten daarom in op gezondheid, welzijn en preventie. Uiteindelijk leidt deze preventieve aanpak ook tot minder dure zorg.

7.11 Bij de inrichting van de openbare ruimtes, de terrassen en openbare gebouwen houden we rekening met een goede inrichting en voldoende faciliteiten voor mensen met een beperking.

7.12 We richten een panel van mensen uit de praktijk op met het verzoek jaarlijks verslag te doen van verbeteringen en problemen met betrekking tot toegankelijkheid voor bijvoorbeeld een rollator, rolstoel en dergelijke. 

7.13 Wij willen experimenteren met mobiliteit waarin je diverse hubs zoals een (elektrische brommobiel) deelauto, scooter en/of fiets kan gebruiken. Deze zijn te vinden op centrale plekken in de kernen van onze gemeente. Dit zijn nieuwe vormen van flexibel openbaar vervoer, maar dient wel betaalbaar te blijven.

7.14 Wanneer geld het probleem is om niet te kunnen sporten of aan een andere creatieve ontspanning te doen, willen we de inwoners tegemoet komen met een speciale regeling. 

De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

 

         

Iedereen telt mee in Woensdrecht!

Terug naar onze plannen

Verder naar ons plan Onderwijs

Deel dit