Hoofdstuk 4 Duurzaamheid
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 4 Duurzaamheid

Voor iedereen een beter wereld!

4.1 Wij willen af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Door duurzame ontwikkelingen te stimuleren en inwoners aan te moedigen mee te doen in duurzame projecten, meer laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen, tips voor het zo goed(koop) mogelijk isoleren van huizen. Maar ook door het verplichten van het aanschaffen van elektrische gemeentelijke voertuigen, als voertuigen aan vervanging toe zijn. 

4.2 Wij willen meer laadpalen voor elektrische voertuigen. Hierbij is het belangrijk dat deze in realistische hoeveelheden en evenredig over de dorpen geplaatst worden. Daarnaast willen wij een onderzoek naar de mogelijkheid voor het opladen middels een lantaarnpaal. Ook moet het makkelijker worden voor burgers een eigen laadpaal in de buurt aan te vragen.

4.3 Onze gemeente streeft in 2035 CO2-neutraal te zijn.

4.4 Wij willen dat de gemeente één keer in de twee jaar over de onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid evalueert. Deze evaluatie wordt aangeboden aan de inwoners van de gemeente Woensdrecht. Hierbij sluiten wij de huidige en/of toekomstig energiebronnen niet uit. 

4.5 Wij gaan voor minder betegeling en meer groen in tuinen. Om dit te realiseren helpt de gemeente bij het verwijderen en vervoeren van de tegels. Daarnaast kunnen tegels gratis worden ingeleverd bij de milieustraat. We moedigen bewoners aan met voorlichting en subsidie om hun eigen tuin, dakterrassen en/of daken te vergroenen en de tegels de tuin uit te doen. Wij willen dat de gemeente Woensdrecht hier subsidiegelden voor vrij maakt. 

4.6 De Brabantse Wal en andere natuurparken mogen niet verder uitdrogen. Er moeten maatregelen komen om dit tegen te gaan, door projecten te stimuleren om het water vast te houden, het stimuleren van waterzuinige sproei-mogelijkheden en het vullen van wadi’s (een wadi is een kuil waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan zakken) in de gebieden zelf.

4.7 De gemeente is pro-actief om inwoners te stimuleren over te stappen naar duurzame energievormen. Door middel van subsidies voor inwoners die zelf niet deze overstap kunnen maken.

 4.8 Wij zouden alle daken het liefst vol zien met zonnepanelen. Voor particulieren die wel zonnepanelen willen aanschaffen, maar geen dak beschikbaar hebben, stellen we onder voorwaarden daken van publieke gebouwen beschikbaar. Verder willen we een verruiming van de subsidiegelden.

4.9 De gemeente geeft het goede voorbeeld. We sluiten 100% duurzame energie-contracten en rusten onze gebouwen uit met energiebesparende technologieën. Daarnaast liggen alle daken van gemeentelijke accommodaties vol met zonnepanelen. 

4.10 Wij gaan in gesprek met woningcorporaties en particulieren huurders om ervoor te zorgen, dat alle huurwoningen zo snel mogelijk klimaatneutraal worden.

4.11 We zijn tegen de komst van mestfabrieken en biomassacentrales.

4.12 Wij gaan uit van de Verenigde Naties doelen, dit is een actielijst met 17 punten over gelijkheid, kwaliteit van leven en de leefomgeving.

4.13 We voeren een ruilmogelijkheid in van witgoed voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Via de gemeente kan men de oude energieslurpende apparatuur voor energiezuinige varianten laten vervangen.

4.14 We maken onze gemeente ‘rainproof’. Dit doen we door de aanleg van waterdoorlatende bestrating, de afvoer van schoon hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, sedum op daken, meer oppervlaktewater en meer groengebieden in onze gemeente. 

4.15  De vervuiler betaalt. We willen onze inwoners aanmoedigen om bewuster om te gaan met het scheiden van hun afval. Wie bewust met afval omgaat betaalt minder dan mensen die veel afval produceren. De ondergrondse huishoudelijke afval moet voor iedereen beschikbaar komen. Voor inwoners met een laag inkomen kijken we of er aanvullende voorzieningen nodig zijn als de kosten te hoog worden. Eveneens dient er gekeken te worden naar de verdeling van ondergrondse afvalcontainers over de dorpskernen om het voor iedereen goed bereikbaar te maken.

4.16 De handhaving op vervuiling en illegaal dumpen van afval scherpen we aan. Overtreders worden beboet. Wij stimuleren de apps en websites van  ‘BuitenBeter’ en ‘Verbeterdebuurt’ zodat men het illegaal dumpen van afval kan melden.

4.17 Samen met de onderwijsinstellingen gaan we de schoolpleinen vergroenen. 

4.18 Als het grondwaterpeil voor langere perioden lager staat, kunnen woningen verzakken en komen inwoners voor enorme kosten te staan. We willen in onze gemeente transparant zijn naar onze inwoners door de inwoners vaker op de hoogte te stellen van de bodemdaling bij hun in de buurt.

 

De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

Iedereen telt mee in    Woensdrecht!

Terug naar onze plannen

Verder naar ons plan Economie & Werk

Deel dit